::: เกียรติประวัติ ผลงาน โรงเรียนวารินชำราบ อุบลราชธานี  :::

อังคณา บุญศรี และสุกัญญา ทองบุผา. “ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรูปแบบ Stroke Digital Service,” TUH Journal on-line. 5, three (กันยายน-ธันวาคม 2563), 36-44. วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก, 2561.

ดอกไม้ warin

ดอกไม้ warin