การเงิน

Aom Youngเริ่มออมตังค์ ผ่านกองทุนรวม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กอช. ได้พัฒนาช่องทางเข้าถึงการออมให้สมาชิกและประชาชนผู้สนใจ ได้เข้าถึงการออมที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทั้งช่องทางการสมัคร การออมเงินต่อเนื่อง และการรับรู้ข่าวสาร ช่องทางออนไลน์ อาทิ ไลน์ กอช. หรือเว็บไซต์ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) กอช. ประจำหมู่บ้าน 35,000 คน ในการส่งเสริมให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้เข้าถึงการออม ส่งเงินออมต่อเนื่องกับ กอช. และให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก กอช. เป็นอีกหนึ่งการออมเงินที่ผู้ออมจะได้รับทั้งอัตราดอกเบี้ย และแถมยังได้ลุ้นลุ้นเงินรางวัลอีกด้วย เป็นการออมที่รักษาเงินต้นไว้ให้คงอยู่เช่นเดิมจึงมีความเสี่ยงต่ำ ฉะนั้นแล้วจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการออมเงินที่ดี ซึ่งในบ้านเราส่วนใหญ่แล้วจะมีให้ออมสลากออมทรัพย์ด้วยกัน 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุน เพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูข้อมูลได้ที่ บริษัทจัดการ ตัวแทน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เนื่องในวันที่ 31 […]

Scroll to top